servizi residence bologna
Parcàgg’

Parcàgg’

Parcàgg’ quêrt, d’in duv as arîva in asensåur infén ai pian di apartamént, a pagamänt.

SARVÉZZI D ACUGLIÄNZA

SARVÉZZI D ACUGLIÄNZA

Purtinarî dispunébbil a di urèri féss

Depòṡit pr äl valîṡ - A GRÈTIS

Purtinarî durànt al dé

A psî catères tótt i dé, anc int i dé d fèsta

S’av sarvéss quèl, ai é una parsåṅna ed nòstra fidózzia 24 åur só 24
SARVÉZZI GENERÈL

SARVÉZZI GENERÈL

Âria condizionè

Asensåur

Riscaldamänt

Terâza o fnèstra

Tótt i cunsómm d energî i én bèle däntr int i prêzi dl’âria condizionè (lûṡ, âcua e gâs)

PULIZÎ

PULIZÎ

Sarvézzi ed pulizî setimanèl e quand andè vî cunpraiṡ int i prêzi

Lavatrîz int l apartamänt

A v dän nuèter i linzû e i sugamàn es a v i canbiän tótti äl stmèn
CANTÅN PAR FÈR DA MAGNÈR

CANTÅN PAR FÈR DA MAGNÈR

Cantån par fèr da magnèr con i pian ed cutûra elètric, levapiât, pgnât/padèl e tótta la rôba ch’ai vôl

Giazarén con al congeladåur, fåuren a microånnd, machinatta dal cafà e cûgma
CLIMATIŻAZIÅN

CLIMATIŻAZIÅN

Tótti äl stanzi äli an l’âria condizionè

Inverter Fradd / Chèld e Termoarêdo pr al Bâgn

CUMDITÈ

 

Funzionalitè e mudernitè, tótti äli unitè äli an la żòna nòt, la żòna dé, al cantån da fèr da magnèr, la tv e al divàn, al sô bâgn privè con la dåzza, la terâza o la fnèstra.

Image
Image
BÂGN PRIVÈ

BÂGN PRIVÈ

Tótt i apartamént i an al sô bâgn privè con la dåzza, al fón, al riscaldamänt e la lavatrîz

SICURAZZA

SICURAZZA

Casafôrta a cunbinaziån digitèl

Cuntròl col telecâmer digitèl 24 åur só 24 in tótti äl bulè cumóṅni
RÔBA DA MAGNÈR E DA BÀVVER

RÔBA DA MAGNÈR E DA BÀVVER

Ristorànt, Barr e Pizarî dåntr a cà

Distributåur automâtic int al Residence

Supermarchè pròpi lé ataiṡ

Sarvézzi ed cunsaggna con un frâc ed ristorànt dal quartîr
PAGAMÉNT

PAGAMÉNT

Chèrt ed crèdit

Bajûc

Bunéffic

Satispay
PAR TIRÈRES A LÓSSTER

PAR TIRÈRES A LÓSSTER

Fèr da stîr, ai basta dmandèrel

Di litén e däl cón pr i fangén

Péssta ziclâbil e sît da andèr a córrer

L é apanna fòra dal óss es la tâca lé dal pèrc Don Bosco pròpi in fâza al nòster residence
ÈTER SARVÉZZI A PAGAMÄNT

ÈTER SARVÉZZI A PAGAMÄNT

Däli ètri pulizî in pió ed qualli prevéssti

A tulän dänter äl bîsti cinéṅni da cunpagnî

Sît da parchegèr la mâchina int al garâg’

Main Menu Bolognese