Residence Casa Temporanea Bologna

 A un tîr ed stiòp dala Fîra ed Bulåggna, “La cumditè d un albêrg, con l amursén ed cà tô”

Al Residence CÀ PR UN PZÔL l à 35 apartamént con un frâc ed sît da stèri pulidén, con tótt i sû mòbil e i sû uṡvéi pr ufrîr tótti äl cumditè.

Cà pr un Pzôl av ufréss:


- la “cumditè d un albêrg” (canbi di linzû, sarvézzi ed pulizî, Internet WI-FI, Purtinarî, Garâg’);

- l “amursén ed cà tô”, parché a stän dimónndi aténti al’acugliänza e a preparèr pulidén i apartamént, con däl stanzi grandi in duv as i stà a bèl èṡi, par fèr i sû afèri par cånt sô e una cuṡéṅna con tótt i sû uṡvéi, par chi tôl a pât ed magnèr a cà invêzi che andèr al’ustarî.

Tótt i apartamént i én atâc al WI-FI par sô cånt, con na tecnologî ed nôva generaziån.

Al colegamänt l é fât in manîra ch’as i pôl atachèr un frâc ed dispuṡitîv int l istàss mumänt, ṡnadrazànd int la raid ṡvêlt e sicûr.


E INCÔSA A DÄL GRAN BÔNI CUNDIZIÅN E CON DI PRÊZI CÈR CH’I CUNPRÀNNDEN INCÔSA.

 Và bän a vàdder äl nòstri pâgin int al FAZALÎBER e lèż bän äl recensiån di nûstr òspit só TRIPADVISOR.

residence bologna   residence bologna

Main Menu Bolognese